تویسرکان بهشت غرب ایران

اطلاعاتی مختصر از تویسرکان و روستاهای آن و...

روستای فریازان

 

یکی از وجه تسمیه های فریازانبه این قرار است : در زمان  ایران باستان هرگاه میخواستند کلمات را قدرت ببخشند وآنرا اهورایی ومقدس کنند از واژه (( فر )) در ابتدای کلمات استفاده میکردند ،مانند فرهنگ که از فر +آهنج  که بعدا  بصورت  فرآهنگ وسپس فرهنگ درآمد. فریازاناز دو واژه (فر ) به معنای شکوه ،عظمت وقدرت  و( یازان ) یعنی مبارزان و جنگجویان قوی میباشد.

 

مصداق این احتمال هم وجود چهار تپه باستانی

 

در روستایفریازان  است.یکیاز این تپه ها، تپه معروف گرعوا ( گبرآباد ) است.این تپه ها، پادگانهاییبرای این جنگجویان قدرتمند  قوم (ماد) درجنوب کوه الوندبوده است . کمی  پائین تر  ازفریازانو به موازات رودخانه کرزانرود در ضلع جنوبیفریازان،روستای( فرسفج) به معنای (چراگاه اسبان ) محل چراگاه خیل اسبان اینجنگجویان قدرتمند بوده است که در تاریخ قوم ماد درهمدان ،کمتر به آن اشارهشده است.

 

چند احتمال دیگر در مورد علت نامگذاری و وجه تسمیه فریازانبه قرار زیر میباشد.

 

پریوازان:پری به معنای کنار،واز به معنای باز و گسترده و ان (الف ونون) آن به معنای محل یا مکان. روی همرفته در اینجاپریوازانبه معنای محلی که فاقد کنار ودیوار وحصارمیباشد و دارای دشت باز است.

 

پرعوزان:پربه معنای کنار؛عو به معنای آب ؛ زان به معنای ازآن میباشد،روی هم رفته بهمحلی که از کنار آ ن، یا از درون آن  آب می آید. وجود بیش از چهل چاه عمیقبزرگ و چاه های آب شرب شهرستان تویسرکان که در فریازان اسقرار یافته گواهاین موضوع میباشد .

 

فری آزان:فری به معنای بزرگی وآزان به معنای  از آن،روی هم رفته  فری آزانبه معنای بزرگی و شکوهمندی از آن آمده و یا خواهد آمد.

 

فری تازان: فری به معنای بزرگی یا بزرگان، تازان به معنای سواران رونده که حرف ((ت)) تازان با گذشت زمان حذف شده است.

 

 

 

در یک معنای دیگرفریازانیعنی خوشنویسان..

 

فریازانهم درتاریخ گذشته اش قدرتمند است وهم در جغرافیای طبیعی و ژئوپلتیکتویسرکان. هم واژه ای اهورایی و مقدس است، هم به عنوان یک کلمه قدرتمند است . این وبلاگ را برایفریازانومردم آن مینویسم.خواه کسی بخواند یا نخواند .مطالب را بپذیرد ویا رد کند.

 

  
نویسنده : احسان ; ساعت ۳:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/۸